KDOPAK TO HRAJE SE VRACÍ: VYHRAJTE 500 000 KORUN!

Nejzábavnější soutěž roku je zpátky! POJĎTE JI HRÁT S NÁMI!
Je to jednoduché. Pustíme vám ukázku hitu, který znáte z našeho vysílání. Pokud nám řeknete jeho název a jméno interpreta, můžete vyhrát kus z PŮL MILIONU KORUN!  

Soutěž jsme rozdělili na několik etap. V každé uslyšíte jinou soutěžní ukázku. Postupně budou těžší a těžší… a vyšší a vyšší zase budou i výhry. Konečná výhra pro jediného člověka je 250 tisíc. Nápovědy sledujte na našem facebooku!

POZOR!! Soutěžit může jen registrovaný posluchač. Přihlaste se ZDARMA TADY a čekejte na naše zavolání! JSME RÁDIO, KTERÉ HRAJE – O PŮL MILIONU KORUN!

ZAREGISTRUJTE SE ZDE

První ukázku za 10 000 korun poznala Veronika - uhodla v ní kapelu Kryštof a hit Šňůry, GRATULUJEME! Nastávající mamince se peníze budou před Vánoci jistě hodit.

Druhou ukázku poznala Dominika a má 15 000 korun - poznala Adele a Skyfall! Mladičká studentka by si za výhru chtěla splnit svůj sen a vyrazit si zafandit na biatlon.                        

Třetí ukázku poznala Tereza, patří jí 20 000 korun  - poznala Alvara Solera a jeho Sofii! Peníze utratí za operaci očí, díky hře Kdopak to hraje tak zase uvidí, jako za mlada

Čtvrtou ukázku poznal Tomáš, vyhrál si 25000 korun - poznal Luise Fonsího a hit Despacito. Všechny peníze utratí za vánoční dárky pro děti.

Pátou ukázku za 30 000 korun si na vrub připsal Pepa - poznal Chinaski a hit Venku je na nule. S manželkou budou mít skvělé Vánoce... a třeba bude i náš nový kolega, při přebírání peněz se přiznal, že chtěl vždycky pracovat v rádiu. Tak první výplatu už má :-).

Broznovou šestou ukázku odhalila Nikola. na účet jí jde 50 000 - vyplatilo se jí vsadit na Robbieho Williamse a jeho hit Love My Life. Udělá si radost. Koupí si špičkový mobil, udělá svým blízkým krásné Vánoce a ještě vyrazí na dovolenou...

 

Soutěžní formulář

Pravidla soutěže Kdopak to hraje

I.

Obecná ustanovení

1. Soutěž „Kdopak to hraje“ (dále jen „soutěž“) probíhá v rozhlasovém vysílání Hitrádií v termínu od 16.10.2017 do 1.12.2017 nebo do uhodnutí poslední hudební ukázky dle těchto pravidel.

2. Organizátorem soutěže je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČO: 27604942, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11148 

(dále jen „organizátor“).

3. Soutěž probíhá na území České republiky.

II.

Definice

1. Pojmem Hitrádia se pro účely této soutěže rozumí následující rozhlasové stanice: Hitrádio FM, Hitrádio FM Plus, Hitrádio City, Hitrádio Orion, Hitrádio Faktor, Hitrádio Dragon, Hitrádio City 937fm a Hitrádio Vysočina.

2. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu mají účastníci soutěže možnost získat celkem osm výher za celou dobu trvání soutěže, a to3x denně na každém Hitrádiu.

III.

Účast v soutěži

1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 18 let věku a které jsou plně svéprávné.

2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.

3. Účastníkem soutěže se stává posluchač Hitrádia, který během doby trvání soutěže splní podmínky uvedené v čl. III. těchto pravidel, akceptuje tato pravidla soutěže a přihlásí se do soutěže vyplněním registračního formuláře soutěže (obsahujícího jméno, adresu, věk, telefon) na některých z následujících webových stránek:

www.hitradioorion.cz www.hitradiofmplus.cz www.hitradiodragon.cz www.hitradiofm.cz www.hitradiocitybrno.cz www.hitradiofaktor.cz www.hitradiovysocina.cz www.hitradio.cz

Účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to registrací na všech uvedených webových stránkách. Na každé webové stránce se může registrovat pouze jednou.

4. Organizátor si vyhrazuje právo během konání této soutěže změnit pravidla soutěže nebo soutěž omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. V takovém případě nemá účastník nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách Hitrádií a v sídle organizátora, pokud v něm nebude výslovně uvedeno pozdější datum účinnosti.

5. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání organizátora, jako i za jiné případy vyšší moci.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru.

8. Registrací se všichni účastníci zavazují dodržovat zveřejněná pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.

IV.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Registrací do soutěže každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno a příjmení a jeho zvukový záznam ze soutěže ve vysílání Hitrádií, na internetových stránkách www.hitradio.cz a na internetové stránce konkrétního Hitrádia uvedené v článku III odst. 3 těchto pravidel a že může pořídit  a uvedeným způsobem zveřejnit i další jeho zvukové, obrazové či zvukově-obrazové záznamy v případě, že se stane výhercem soutěže. Dále pak také na sociální síti Facebook jednotlivých Hitrádií.

2. Vyplněním registračního formuláře na internetových stránkách podle čl. III. odst. 3 těchto pravidel účastník soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu – jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, emailové adresy pro účely realizace soutěže, a pro případ, že by se stal výhercem, dále souhlasí se zveřejněním svého jména a města v rozhlasovém vysílání všech Hitrádií a na jejich internetových stránkách, pro účely informování účastníků soutěže o výhrách nebo o průběhu soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže elektronickou formou po dobu trvání soutěže a po dobu dvou let po skončení soutěže.

3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat. Účastník soutěže má právo svůj souhlas odvolat, a to písemným sdělením doručeným na adresu sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi a účastníci soutěže musí vzít na vědomí, že před ukončením soutěže je jeho následkem vyloučení ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno organizátorovi před jejím vyplacením výherci. Bude-li organizátorovi doručeno odvolání souhlasu po předání výhry, bere výherce na vědomí, že tím není dotčeno právo organizátora na archivaci protokolu o předání výhry za účelem identifikace příjemce platby pro daňové účely.

4. Účastník má dále právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů a dále práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tedy především pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav- zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

5. Účastník soutěže vyplněním registračního formuláře soutěže rovněž uděluje svůj souhlas s využitím jeho elektronické adresy k šíření obchodních sdělení organizátora (tj. pro občasné nabízení zboží a služeb organizátora) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. V souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. bude mít účastník možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím jeho elektronického kontaktu zasláním informace o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace organizátorem nadále zasílány, a to na elektronickou adresu organizátora uvedenou v elektronické poště (v každém zaslaném obchodním sdělení). 

V.

Mechanismus soutěže

1. Soutěžní kola proběhnou ve vysílání všech Hitrádií každý den trvání soutěže, vždy ve třech konkrétních vysílacích časech.  Během těchto soutěžních kol se bude organizátor obracet na soutěžící s otázkou, KDOPAK TO HRAJE. Každé soutěžní kolo bude obsahovat jednu konkrétní zvukovou ukázku hitu, který Hitrádia vysílají. Délka i podoba ukázky bude různá, závislá na možnostech zvukové produkce. Organizátor není povinen informovat posluchače o přesném čase vysílání soutěžního kola.

2. Organizátor soutěže bude prostřednictvím moderátora rádia nebo pověřené osoby každý den po dobu trvání soutěže kontaktovat tři účastníky soutěže na telefonní číslo, které účastník za tímto účelem uvedl v registračním formuláři soutěže. 

Výhercem se stává účastník soutěže, jenž uhodne název interpreta, či skupiny a zároveň název konkrétního hitu, který je ukrytý ve zkrácené podobě ukázky. Výhercem se stává pouze ten účastník, který splní obě podmínky. Během celé doby trvání soutěže tak celkem proběhne osm výherních soutěžních kol, přičemž výše výher je odstupňovaná viz níže.

3. Má-li organizátor soutěže podezření, že některá dosud oficiálně neuhodnutá soutěžní ukázka byla veřejnosti vyzrazena, organizátor je oprávněn kdykoli změnit vysílanou soutěžní zvukovou ukázku tak, že místo vyzrazeného interpreta a názvu hitu produkce zajistí jinou soutěžní ukázku. Účastníci soutěže budou v tomto případě hádat dosud oficiálně neuhodnuté jméno interpreta a název ukrytého hitu.

4. Každý účastník soutěže je oprávněn v jednom soutěžním kole hádat pouze jednou. Výhercem se soutěžící může stát pouze jednou, tj. soutěžící, který již jednu výhru vyhrál, je ze zbytku soutěže vyloučen.

VI. 

Výhra a její předání

1. V soutěži je celkem osm výher společných pro všechna Hitrádia. V soutěži budou výhercům postupně udělovány následující výhry:

a) za uhodnutí první zvukové ukázky, tj. názvu interpreta a názvu hitu cenu ve výši 10.000,- Kč,

b) za uhodnutí druhé zvukové ukázky, tj. názvu interpreta a názvu hitu cenu ve výši 15.000,- Kč,

c) za uhodnutí třetí zvukové ukázky, tj. názvu interpreta a názvu hitu cenu ve výši 20.000 Kč.

d) za uhodnutí čtvrté zvukové ukázky, tj. názvu interpreta a názvu hitu cenu ve výši 25.000 Kč.

e) za uhodnutí páté zvukové ukázky, tj. názvu interpreta a názvu hitu cenu ve výši 30.000 Kč.

f) za uhodnutí šesté zvukové ukázky, tj. názvu interpreta a názvu hitu cenu ve výši 50.000 Kč.

g) za uhodnutí sedmé zvukové ukázky, tj. názvu interpreta a názvu hitu cenu ve výši 100.000 Kč.

h) za uhodnutí osmé zvukové ukázky, tj. názvu interpreta a názvu hitu cenu ve výši 250.000 Kč.

2. Výherci bude výhra předána v místě a čase dle dohody v hotovosti nebo převodem na účet výherce , který výherce za tím účelem organizátorovi sdělí. Výhra bude výherci předána pouze oproti podpisu písemného předávacího protokolu o převzetí výhry.

3. V případě, že výherce výhru včas u organizátora nevyzvedne, nejpozději však do 31.12.2017, propadá tato výhra ve prospěch organizátora.

4. Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

5. Výhra bude vyplacena jedině za předpokladu, budou-li údaje výherce totožné s údaji, na které byl soutěžící registrován. 

VII.

Zveřejnění pravidel

1. Pravidla soutěže budou zveřejněna v sídle organizátora a na internetových stránkách Hitrádií.

2. Tato pravidla jsou platná ode dne jejich zveřejnění a účinná od 16.10. 2017.

V Praze dne 16.10. 2017